Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Coronaviruset covid-19

Information om coronaviruset i Västra Götaland

Om du vill veta mer om det nya coronaviruset covid-19 finns uppdaterad information på Smittskyddets, Folkhälsomyndighetens och 1177:s webbplatser.

Aktuellt - Västra Götalandsregionen

 • Studie för att mäta antikroppar mot covid-19 bland äldre
  Under vecka 9 samlas antikroppsprover in från 75-åringar i Göteborg för att mäta förekomsten av antikroppar mot vocid-19. Studien görs av Västra Götalandsregionen i samarbete med Folkhälsomyndigheten och H70-studierna vid Göteborgs universitet.
 • VGR pausar vaccination med specifik omgång vaccin
  Västra Götalandsregionen har i samråd med Smittskydd Västra Götaland och Läkemedelsverket beslutat att pausa vaccineringen med en specifik omgång (batch) vaccin från Astra Zeneca, i väntan på utredning. Orsaken är akuta allergiska reaktioner som uppstått i samband med ett fåtal vaccinationer.
 • VGR förtydligar med anledning av missvisande medierapportering
  Medieuppgifter cirkulerar där olika sakförhållanden blandas ihop gällande dos 2. Här är ett förtydligande från Västra Götalandsregionen. "Vi kommer säkerställa att den som fått dos ett också får dos två. Det sades första gången 11 december 2020 och har påtalats sedan dess. Något annat vore otänkbart sett till våra riktlinjer om att inga doser ska gå till spillo", säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.
 • Förtroendet för vården ökar
  Förtroendet för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen har ökat under pandemin. Allt fler invånare anser också att de har tillgång till den vård de behöver.
 • Angående Astra Zenecas vaccin till personer över 65 år
  Runt 15 personer äldre än 65 år har fått Astra Zenecas vaccin av en VGR-upphandlad vaccinatör – vilket är emot Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Distansundervisning för högstadier och gymnasieskolor under veckan efter sportlovsveckan
  Ny rekommendation för skolorna i Västra Götaland från Smittskydd Västra Götaland med anledning av risk för ökad smittspridning.
 • Ny rekommendation från Smittskydd Västra Götaland om distansundervisning på högstadiet och gymnasiet
  Smittskydd Västra Götaland har gett ut en ny rekommendation för skolorna i Västra Götalandsregionen. Veckan efter sportlovsveckan rekommenderas fjärr- eller distansundervisning så långt möjligt i högstadier och gymnasieskolor. Bakgrunden är den ökade risken för smittspridning.
 • Västra Götalandsregionen använder tre godkända vaccin
  Västra Götalandsregionen vaccinerar med samtliga tre godkända vaccin utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och rekommendationer.
 • Regionala rekommendationer i Västra Götaland från 17 februari
  Spridningen av covid-19 har åter börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller omgående. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer, samt distansundervisning i gymnasieskolan.
 • Ny regional utvecklingsstrategi för en hållbar utveckling av Västra Götaland
  Regionfullmäktige beslutade den 16 februari om en ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland för perioden 2021-2030. Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet i Västra Götaland.
 • Regionfullmäktige 16 februari 2021
  Regionfullmäktige beslutade bland annat om ny regional utvecklingsstrategi för 2021-2030, Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2021 och nya regler för sjukresor i Västra Götaland.
 • Jan Kilhamn blir tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör
  Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har utsett Jan Kilhamn till tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör när Ann Söderström slutar. Han tillträder den 1 maj.
 • Fortsatt arbete och beslut inom Sahlgrenska Life
  Just nu pågår ett intensivt arbete inför nästa skede i byggprocessen för Sahlgrenska Life. I slutet på januari meddelade Göteborgs universitet fastighetsägaren Vitartes, som planerar att bygga hus 2 och 3, sitt beslut att gå vidare till så kallat systemskede. Rektor har nu även beslutat om vilka verksamheter som ska föreslås ingå i de framtida byggnaderna.
 • ASSAR får fortsatt finansiering 2021-2022
  ASSAR Industrial Innovation Arena får fortsatt finansiering från Västra Götalandsregionen (VGR) för åren 2021-2022. Målet med projektet är att fortsätta stärka konkurrenskraften för den tillverkande industrin och teknikbolagen i Skaraborg. De områden som projektet kommer att fokusera på är omställning till elektriska drivlinor, produktutveckling, produktionseffektivisering och automation.
 • Om Astra Zenecas vaccin 13/2-21
  Västra Götalandsregionen följer händelseutvecklingen mycket noga och följer fortsatt Läkemedelsverkets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Forskningsprogrammet Horisont Europa lanserat
  Nu är EU:s forskningsprogram Horisont Europa 2021-2027 lanserat. Det ersätter föregångaren Horisont 2020. Svenska företag, forskningsinstitutioner och institut kan liksom övriga i Europa söka medel från de 94 miljarder Euro som finns i potten. De första utlysningarna förväntas publiceras under våren 2021.
 • Från regionstyrelsen 9 februari
  Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2021. Regionstyrelsen antog också förslaget om remisstvång till neuropsykiatriska utredningar och fastställde regionalt program för stärkt innovationskraft.
 • Ansök om krisstöd för särskilda behov
 • Sök stöd för utvecklingsprojekt
 • EU:s framtida transportpolitik – så påverkas Sveriges regioner och kommuner
  Den 5:e februari anordnade VGR tillsammans med SveReg, de svenska stads- och regionkontoren i Bryssel, och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ett webbinarium om EU:s framtida transportpolitik.
 • Horisont Europa - EU:s nya ramprogram för forskning och innovation lanseras
  Nu sker den svenska lanseringen  av EU:s ramprogram för forskning och innovation 2021-2027. Vinnova håller onsdag 10 februari ett digital dag om forskningsprogrammet där Västra Götalandsregionen medverkar i en panel.
 • Tuff situation i Strömstad –kraftsamling för norra Bohuslän
  Regionutvecklingsnämnden (RUN) har beviljat ytterligare 1,5 miljoner (totalt 2 miljoner) till Strömstads kommun för att stödja det omställningsarbete som nu pågår till följd av pandemins konsekvenser för arbetsmarknad och näringsliv.
 • Begäran att inaktivera krislägesavtalet
  Västra Götalandsregionen har beslutat att begära att inaktivera krislägesavtalet den 25 januari och har vänt sig till Sveriges kommuner och regioner (SKR) med en sådan begäran.
 • Smittspridning på kommunalt äldreboende i Göteborg
  Smittskydd Västra Götaland utreder i samarbete med kommunen, primärvården och vårdhygien smittspridning på ett kommunalt boende för äldre i Göteborg.
 • Sök medel för ett socialt hållbart Västra Götaland – tre digitala informationsmöten
  Välkommen till tre olika informationstillfällen om stöd och bidrag att söka för ökad social hållbarhet i Västra Götalands län. Social hållbarhet handlar om människors livsvillkor och möjligheterna att förbättra dem. För att uppnå ett socialt hållbart samhälle behövs satsningar på bland annat folkhälsa, integration, jämställdhet och delaktighet.
 • Regionstyrelsen 26 januari
  Regionstyrelsen beslutade idag bland annat om fortsatt genomförandeplan för Sahlgrenska Life, om förslag till ny regional utvecklingsstrategi, koldioxidbudget för 2020-2040 och om remissvaret till Trafikverket inför revideringen av ny nationell plan för infrastruktur. Regionstyrelsen föreslår också en höjning av egenavgifter och högkostnadsskydd för sjukresor och om en tillfällig förändring av patientavgifter och sjukreseregler med anledning av covid-19.
 • Ytterligare steg framåt för Sahlgrenska Life
  Regionstyrelsen har beslutat om fortsatt genomförandeplanering av Sahlgrenska Life. Därmed är ytterligare ett steg taget i arbetet med att förverkliga en av Sveriges största satsningar på life science-området.
 • Ny statistik- och analysportal i Västra Götalandsregionen
  Nu blir det lättare att hitta statistik och analyser, sammanställda av koncernavdelning data och analys. Du hittar data och information inom olika ämnesområden, kategoriserade under Hälsa och vård samt Samhälle och befolkning. Analysportalen ska successivt utvecklas vidare under våren för ännu bättre sökfunktion och filtreringsmöjligheter för publikationer.
 • Regionstyrelsen 19 januari
  Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 19 januari att teckna en kompletterande olycksfallsförsäkring för personal som arbetar hemifrån. Regionstyrelsen beslutade också och om fördelningen av statsbidraget för covid-19.
 • Västra Götalandsregionen svarar på IVO:s kritik mot covid-vården på särskilda boenden
  Vården har klarat arbetet under covid-19 pandemin bra och den personal som arbetat med patienter och boenden med misstänkt eller konstaterad covid-19 har gjort ett gott arbete och en stor samhällsinsats. Det skriver Västra Götalandsregionen (VGR) i sitt svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av den kritik som IVO riktat mot covid-vården till äldre som bor på särskilda boenden. VGR skriver också att samarbetet mellan regionen och kommunerna har fungerat bra och att prioriteringar och bedömningar i allmänhet har varit korrekta.
 • Munskydd i alla vårdlokaler från och med nu
  För att skydda varandra bör personal, besökare och patienter använda munskydd när de är i vårdlokaler där fler än en person vistas samtidigt. Det införs succesivt inom hela Västra Götalandsregionen från den 7 januari.
 • Västra Götalandsregionen begär att krislägesavtal aktiveras
  Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson har efter förslag från regiondirektör Ann-Sofi Lodin hemställt till Sveriges kommuner och regioner, SKR, att aktivera krislägesavtalet för VGR. Orsaken är att nuvarande bemanning och vidtagna åtgärder inte bedöms tillräckliga för att klara det ökade inflödet av covid-19-patienter. VGR:s begäran godkändes 23 december.
 • Dyrt att inte satsa på järnväg i Västsverige
  Trafikverkets uppdrag att lägga fram förslag för hur nya stambanor Göteborg-Stockholm och Stockholm-Malmö ska byggas för en kostnadsram på 205 miljarder kronor går nu in i ett slutskede. Tidigare har tre förslag (R1-3) presenterats för hur en utbyggnad ska se ut. I november kom ett fjärde kompletterande förslag, RU4, samt ändringar i RU1. Västra Götalandsregionen och de västsvenska kommunerna längs sträckan har nu skickat in kompletterande synpunkter till Trafikverket.
 • EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet
  För att möjliggöra de utsatta målen i den gröna given inom transportområdet presenterade EU-kommissionen den 9 december 2020 Strategin för hållbar och smart mobilitet. EU:s strategi åskådliggör inte minst behovet av ökade järnvägsinfrastruktursatsningar i Västra Götaland där de den nationella nivån har här ett stort ansvar för att möjliggöra de fastställda EU målen.
 • Västra Götalandsregionen hjälper västsvenska besöksnäringen kompetensutveckla och behålla anställda
  Som ett sätt att hjälpa den västsvenska besöksnäringen genom pandemin startar Turistrådet Västsverige den 19 januari en nio veckor webbaserad deltidsutbildning där deltagarna får 70% av lönekostnaderna finansierade under utbildningstiden. Utbildningen ska bidra till att företagen utvecklas och förbereda dem för tiden efter pandemin.
 • Sahlgrenska Life - nu förverkligas en av Sveriges största satsningar på life science
  Regionstyrelsen fattade 15 december ett enigt beslut om att anta konceptet Sahlgrenska Life. Beslutet är en viktig milstolpe i det fortsatta arbetet för att förverkliga en av Sveriges största satsningar på life science.
 • Stöd till ideella natur- och kulturarvsföreningar
  Natur- och kulturarvets ideella föreningar får ett särskilt riktat stöd från Västra Götalandsregionen med anledning av covid-19. Stödet kommer från Kulturnämnden och genom de tre mottagarna fördelas medel vidare till medlemsföreningar i hela Västra Götaland.
 • SMS till allmänheten den 14 december
  På måndag den 14 december kommer det att skickas ett sms till alla mobiltelefoner i landet. Avsändare är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Folkhälsomyndigheten och texten är en uppmaning om att följa de nya skärpta råden som börjar gälla från och med måndag.
 • Det här lovar din kommun att göra för klimatet 2021
  Nu har 48 kommuner i Västra Götaland beslutat om vilka klimatsatsningar de ska genomföra 2021. Med initiativet Kommunernas klimatlöften, har Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen tagit fram 20 klimatåtgärder som gör konkret nytta i arbetet för att bli en klimatsmart region.
 • Digitala är vi allihopa? Årets SOM-rapport är här.
  Digitala är vi allihopa? är den 77:e forskarantologin från SOM-institutet. Den bygger på 2019 års västsvenska SOM-undersökning, och på resultat från SOM-undersökningen i Göteborg och om coronaviruset 2020. I boken bidrar forskare med analyser av det västsvenska samhället med ett särskilt fokus på digitalisering och digitala vanor.
 • Så hanterar VGR cyberangrepp
  En eller flera okända aktörer riktar sedan den 7 december flera cyberangrepp mot Västra Götalandsregionen. VGR:s cyberförsvar har stoppat angreppen och det finns inget som tyder på att aktörerna gjort intrång i vår IT-miljö.
 • Marieholmstunneln är klar
  Marieholmstunneln är klar! Det firas med ett digitalt quiz torsdagen den 10 december – varmt välkommen att vara med! Tunneln öppnar för trafik den 16 december.
 • Nationella råd och regler under jul och nyår (Folkhälsomyndigheten)
  Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter och råd som gäller i hela Sverige från och med 14 december. Uppmaningen är att begränsa ditt sociala umgänge under storhelgerna. (Texten är en länk till Folkhälsomyndighetens information.)
 • Regionala rapporter covid-19
  Regionala rapporter publiceras minst en gång i veckan.
 • Den regionala nyttan saknas i förslaget om nya stambanor
  Västra Götalandsregionen reagerar starkt på att de regionala nyttorna i stråket Göteborg-Borås till stor del har strukits i Trafikverkets förslag om att bygga nya stambanor. Bland annat föreslås ett externt stationsläge utanför Borås och uteblivna stationer i Mölndal och Landvetter flygplats.

Senast uppdaterad: 2021-01-13 10:17